Osoba rezerwująca miejsce na warsztatach

Dane do faktury VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku ze złożeniem rezerwacji przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Studio Sztuki Kulinarnej sp z o.o. sp. Komandytowa
ul. Kochanowskiego 23 , 01-864 Warszawa NIP 5242765364  REGON 146985400 KRS 0000487254. Więcej informacji w polityce prywatności.

Regulamin dokonywania zapisów on-line na warsztaty sushi

[Organizator]

§ 1.
1. Organizatorem warsztatów jest Studio Sztuki Kulinarnej sp z o.o. sp. Komandytowa
ul. Kochanowskiego 23 , 01-864 Warszawa NIP 5242765364  REGON 146985400 KRS 0000487254, (Organizator).

2. Organizator udostępnia serwis na stronie internetowej www.sushiakademia.pl.
(Serwis) za pomocą, którego każda osoba zainteresowana odbyciem warsztatów, mających na celu naukę przygotowywania tradycyjnej japońskiej potrawy "Sushi" (Warsztaty), będzie mogła dokonać rezerwacji terminu odbycia warsztatów.

3. Płatności za Warsztaty dokonać za pośrednictwem systemu Payu lub przelewu tradycyjnego. Zapisy będą mogły być dokonywane za pomocą Serwisu na zasadach oraz w czasie i miejscu określonych w niniejszym regulaminie (Regulamin).

4. Uczestnik ma prawo zażądać  zwrotu wpłaty w terminie  14 dni od jej dokonania. art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014, poz. 827 ze zm.).

[Przedmiot warsztatów]

§ 2.
Przedmiotem warsztatów jest nauka Uczestnika w zakresie przygotowywania tradycyjnej japońskiej potrawy "Sushi", przez zawodowych kucharzy oraz przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy mającej na celu samodzielne wykonanie potrawy.

[Warunki uczestnictwa w Warsztatach, Rezerwacja]

§ 3.
1. W Warsztatach może uczestniczyć każda osoba fizyczna lub prawna, o ile zarejestruje się za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu www.sushiakademia.pl podając wymagane w nim informacje oraz dokona rezerwacji dogodnego dla niej terminu odbycia Warsztatów i opłaci Warsztaty albo poda numer zaproszenia.
2. Osoby określone w ust.1 zwane będą dalej Uczestnikami.
3. Rejestracja określona w ust. 1 oznacza akceptację Regulaminu.
4. Uczestnik, który wykonał czynności określone w ust.1. otrzyma potwierdzenie rezerwacji przesłane drogą mailową w przeciągu 24 godzin ( w dni robocze ) na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
5. Dokument zaproszenia może być wykorzystany w terminie określonym w zaproszeniu, nie krótszym niż 1 rok, po upływie tego okresu cena przepada na rzecz Organizatora.

[Czas i miejsce Warsztatów]

§ 4.
1. Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie wskazanym w Zaproszeniu, z zastrzeżeniem §6.
2. Warsztaty zostaną przeprowadzone w miejscu podanym przez organizatora na stronie internetowej www.sushiakademia.pl.

[Przebieg Warsztatów]

§ 5.
1. Uczestnik zobowiązany jest przybyć na Warsztaty we wskazane miejsce o czasie.
2. Uczestnik zobowiązany okazać Organizatorowi zaproszenie, voucher z indywidualnym numerem .
3. Warsztaty otwiera i prowadzi Organizator lub jego przedstawiciel (Kucharz Prowadzący) w czasie i miejscu wskazanym w potwierdzeniu zgłoszenia.
4. Podczas Warsztatów Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz stosować się do instrukcji Kucharza Prowadzącego.

[Odwołanie Warsztatów, Wykluczenie Uczestnika]

§ 6.
1. Warsztaty mogą być odwołane albo termin Warsztatów może zostać zmieniony, o ile Organizator uzna to za uzasadnione, co najmniej 3 dni robocze przed terminem Warsztatów.
2. W przypadku odwołania Warsztatów, Uczestnik ma prawo wybrać inny, dowolnie wybrany, termin Warsztatów lub zrezygnować z uczestnictwa. Rezygnacja winna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołane Warsztaty miały się odbyć.
3. W przypadku rezygnacji z Warsztatów w terminie, w sytuacji określonej w ust.1. cena Warsztatów zostanie Uczestnikowi zwrócona w całości.
4. Uczestnik może zostać wykluczony z Warsztatów w przypadku zakłócania jego przebiegu, podejrzenia próby popełnienia oszustwa bądź w innych przypadkach, które Organizator uzna za uzasadnione.
5. W przypadku wykluczenia, cena Warsztatów nie zostanie Uczestnikowi zwrócona.
6. W przypadku, o którym mowa w ust.3. dokument zaproszenia zostanie unieważniony.

[Rezygnacja z Warsztatów]

§ 7.
1. Uczestnik, ma prawo w każdym czasie zrezygnować z Warsztatów.
2. W przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed terminem Warsztatów, cena za Warsztaty zostanie Uczestnikowi zwrócona.
3. W przypadku rezygnacji krócej niż 3 dni robocze przed terminem Warsztatów, zapłacona przez Uczestnika cena przepada na rzecz Organizatora.

[Reklamacje]

§ 8.
1. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Warsztatów.
2. Reklamację należy złożyć w terminie 3 dni od terminu Warsztatów.
3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Organizator może zwrócić część lub całość zapłaconej ceny.

[Granice odpowiedzialności]

§ 9.
1. Organizator nie odpowiada za szkody Uczestnika wynikłe w związku z naruszeniem przez Uczestnika zasad bezpieczeństwa określonych w §5. ust.2.

[Dane osobowe]

§ 10.
1. Udział w Warsztatach jest dobrowolny.
2. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) Uczestników przekazywane są Organizatorowi dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak warunkiem dopuszczenia do udziału w Warsztatach.
3. Akceptując Regulamin Warsztatów Uczestnik wyraża zgodę także na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w załączniku nr1, w celu przeprowadzenia Warsztatów.
4. Każdy Uczestnik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Po zakończeniu Warsztatów Dane Osobowe zostaną zabezpieczone przez Organizatora.
6. Odbiorcą danych osobowych Uczestników jest wyłącznie Organizator.

 

Ta strona używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.
zamknij